پروژه سامانه پایش تصویری شرکت مهاباد ریس

استان اصفهان – اردستان