پروژه سامانه پایش تصویری شفا فارمد – واکسن برکت

استان البرز – شهرک صنعتی دارویی برکت